Проект Закону України «Про козацтво України»

  Автор:
  186

Підготовлено робочою групою МГО «О’бєднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва» у складі:
1. Левандо О.П. — Верховний отаман МГО «Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва», генерал козацтва, академік
2. Сухінін Д.В. — Заступник Верховного отамана МГО «Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва» по зв’язкам з Запорізьким козацтвом, генерал — полковник козацтва, кандидат наук державного управління, письменник
3. Земляний В.А. — Начальник Генерального штабу МГО «Об’єднаної Ради Українського та зарубіжного козацтва», генерал козацтва, строк служби у лавах Збройних Сил — 32 календарних роки.

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про козацтво України

Цей Закон визначає засади відновлення та розвитку козацтва на території України, особливості створення і діяльності козацьких організацій, їх об’єднань та створює належні умови для реалізації потенціалу козацької ідеї, підвищення ролі членів козацьких організацій (козаків України) та їх об’єднань у відновленні історичних традицій Українського народу та козацтва.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Козацтво України

1. Козацтво України – це козацькі організації, об’єднання та їх члени, що діють на території України з метою реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства на основі єдності історичної свідомості, традицій і культури відповідно до своїх статутів (положень) з єдиним козацьким командуванням та штабом управління та у законодавчому порядку отримують статус суто «козацької організації» козацького війська України.

2. Козацтво в Україні є спадкоємцем і продовжувачем ідейних, духовних і моральних засад козаків України, правонаступником козацьких організацій, які діяли в Україні з метою відновлення незалежності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

3. Терміни «козак», «отаман» , «гетьман» або похідні від них можуть використовувати в своїй діяльності лише козацькі організації та їх об’єднання, що діють відповідно до цього Закону, їх члени, а також молодіжні та дитячі громадські організації, які діють відповідно до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні.

Стаття 2. Козацькі організації та їх об’єднання

1. Козацька організація – це зареєстрована згідно з законом організація, яка об’єднує прихильників відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій козаків України та внесена до Державного реєстру козацьких організацій.

2. Козацькі організації мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в об’єднання, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Стаття 3. Законодавство про козацтво України

1. Законодавство України про козацтво України складається з Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян “, цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України.

Стаття 4. Загальні засади організації козацтва в Україні і діяльності козацьких організацій та їх об’єднань

1. Козацькі організації і їх об’єднання створюються і діють на засадах законності, самоврядності, добровільності, рівноправності їх членів.

2. Козацькі організації і їх об’єднання створюються і діють з метою відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій козаків України. Козацькі організації та їх об’єднання вільні у виборі форм реалізації мети своєї діяльності.

3. Обмеження щодо діяльності козацтва, козацьких організацій і їх об’єднань можуть встановлюватись виключно Конституцією та законами України.

Стаття 5. Державна політика у сфері розвитку козацтва в Україні

1. Основними напрямами державної політики щодо розвитку козацтва є:
1) розробка та прийняття державних програм, спрямованих на відродження та розвиток козацтва в Україні;
2) сприяння відродженню та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій козаків України;
3) вжиття заходів щодо охорони пам’яток історії та культури козацтва та сприяння науково-пошуковій роботі у цій сфері;
4) забезпечення умов для ефективної реалізації козацької служби в Україні;
5) розробка та прийняття законодавчих та підзаконних актів про подальший розвиток козацтва в Україні.

Розділ II
ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 6. Статус козацьких організацій

1. В Україні утворюються і діють козацькі організації з місцевим, всеукраїнським та міжнародним статусом.

2. Місцевими козацькими організаціями є сільські, селищні, міські, районні в районах міста, районні , обласні козацькі організації, що здійснюють свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3. Статус міжнародної козацької організації має організація, діяльність якої поширюється на територію всієї України що має осередки у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України та інших державах світу.

4. Козацькі організації самостійно визначають територію поширення діяльності своїх організацій.

Стаття 7. Засновники та члени козацьких організацій

1. Засновниками козацьких організацій можуть бути громадяни України, які досягли 21 року. Засновники козацької організації набувають статусу членів козацької організації (козаків) після державної реєстрації козацької організації.

2. Членами козацьких організацій (козаками) можуть бути сповідуючі православ’я громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які досягли 18 років і проживають на території відповідної козацької організації.

3. Членство в козацькій організації є індивідуальним фіксованим. Члени козацьких організацій (козаки) включаються до індивідуального всеукраїнського козацького реєстру, порядок створення та ведення якого визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Умови і порядок прийому в члени козацької організації (козаки), порядок вибуття з неї визначаються статутом козацької організації.

Стаття 8. Створення та державна реєстрація козацьких організацій

1. Рішення про заснування козацької організації приймається засновниками козацької організації на установчій раді козацької організації.

2. На установчій раді козацької організації затверджується статут козацької організації, обираються її керівні органи, визначається особа, уповноважена на проведення державної реєстрації, вирішуються інші питання, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією козацької організації.

3. Козацькі організації підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку встановленому законодавством України з урахування особливостей, визначених цим Законом.

4. Дані про зареєстровані козацькі організації включаються до Державного реєстру козацьких організацій України, який ведеться Міністерством юстиції України.

5. Порядок ведення Державного реєстру козацьких організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Статут козацької організації

1. Козацькі організації діють на підставі типового статуту.

2. У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності козацької організації.

3. Статут козацької організації не повинен суперечити законодавству України.

Стаття 10. Об’єднання козацьких організацій

1. Козацькі організації на добровільних засадах можуть засновувати об’єднання (спілки, союзи, тощо).

2. Об’єднання козацьких організацій можуть утворюватися з місцевим, обласним ,всеукраїнським, міжнародним статусом.

3. Рішення про заснування об’єднання козацьких організацій приймається на раді уповноважених представників козацьких організацій.

Розділ III
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЗАЦТВА

Стаття 11. Всеукраїнська Велика козацька рада (з’їзд)

1. Для вирішення питань розвитку козацького руху скликається Всеукраїнська Велика козацька рада.

2. Учасниками Всеукраїнської Великої козацької ради є козаки – представники козацьких організацій із всеукраїнським та міжнародним статусом, а також представники регіональних козацьких рад.

3. Норму представництва на Всеукраїнську Велику козацьку раду та порядок обрання представників визначає Рада Отаманів України при Президентові України.

4. До виключної компетенції Всеукраїнської Великої козацької ради належить:
1) ухвалення основних напрямів розвитку козацького руху в Україні;
2) обрання керівних осіб та підрозділів;
3) встановлення козацьких звань, які присвоюються членам козацьких організацій, порядку присвоєння таких звань;
4) встановлення знаків заохочення членів козацьких організацій та порядок їх присвоєння.

5. Всеукраїнська Велика козацька рада скликається не рідше одного разу на два роки за тиждень після Дня Українського козацтва.
Позачергова Всеукраїнська Велика козацька рада може бути скликана в інші строки на вимогу не менше ніж третини козацьких організацій із всеукраїнським та міжнародним статусом.

Стаття 12. Регіональні козацькі ради

1. Для вирішення питань розвитку козацького руху в регіоні в областях, місті Києві скликаються регіональні козацькі ради.

2. Учасниками регіональних козацьких рад є козаки – представники обласних , місцевих козацьких організацій, що зареєстровані у відповідному регіоні.

3. Норму представництва на регіональних козацьких радах та порядок обрання представників визначає Рада Отаманів України при Президентові України.

4.Обласні козацькі Ради формуються під головуванням Голів обласних державних адміністрацій.

Стаття 13. Гетьман козаків України

1. Всеукраїнська Велика козацька рада може обирати Голову козаків України (Гетьмана) , який повинен бути не державною особою.

2. Гетьман козаків України не є посадовою особою у державних органах а представником від козацьких організацій та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Стаття 14. Символіка козацьких організацій та їх об’єднань, козацькі звання

1. Козацькі організації та їх об’єднання мають єдину козацьку символіку: козацькі однострої (формений одяг), знаки розрізнення (погони, шеврони), які затверджуються статутами організацій .

Козацькі організації та їх об’єднання можуть також використовувати власну козацьку символіку (хоругви, прапори, емблеми, бунчуки, булави, пірначі, печатки тощо), яка затверджується відповідно до їх статутів та підлягає реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

2. Козацькі однострої зі знаками розрізнення можуть використовуватися лише козацькими організаціями та їх об’єднаннями, які зареєстровані відповідно до цього Закону, членами таких козацьких організацій, об’єднань козацьких організацій.

3. Членам міжнародних та всеукраїнських козацьких організацій можуть присвоюватися вищі козацькі звання. Встановлення козацьких звань та визначення порядку їх присвоєння проводиться згідно статусу , звання до полковника включно присвоюються обласними та Київськими міськими організаціями.

Розділ ІV
КОЗАЦТВО ТА ДЕРЖАВА

Стаття 15. Рада Отаманів України при Президентові України

1. Для забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об’єднаннями з питань забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, участі у відродженні та розвитку історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій козаків України, залучення козацьких організацій до захисту держави, охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного та духовного виховання дітей і молоді, при Президентові України утворюється Рада Отаманів України, яка є колегіальним органом козацтва України і діє згідно з Положенням, яке затверджується Указом Президента України.

2. Рада Отаманів України при Президентові України:

1) вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в Україні, діяльність органів державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері відродження традицій козаків України, заходи із забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких організацій та їх об’єднань, розробляє пропозиції щодо вдосконалення таких діяльності та взаємодії;

2) вносить пропозиції щодо розроблення національно-культурних та інших державних цільових програм, спрямованих на відновлення та розвиток традицій козаків України, залучення козацьких організацій та їх об’єднань до участі в реалізації таких програм;

3) ініціює та бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань розвитку козацького руху, відновлення та розвитку традицій козаків України;

4) готує пропозиції щодо залучення козацьких організацій та їх об’єднань до заходів з охорони культурної спадщини, природоохоронної, науково-пошукової роботи, щодо організації та проведення фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, сприяє роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів щодо відродження козацтва, а також відновлення історичних назв, пов’язаних з історією козацтва;

5) сприяє відродженню та розвитку молодіжних і дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації ” з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності таких організацій;

6) здійснює реалізацію інших визначених для неї Президентом України завдань.

7) розподіляє кошти на розвиток Українського козацтва.

Стаття 16. Державна козацька служба України

1. Для забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері козацтва в Україні та виконання рішень Ради Отаманів України при Президентові України при Кабінеті Міністрів України створюється Державна козацька служба України. Порядок роботи Державної козацької служби України визначається відповідним Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2. В обласних державних адміністраціях діють відповідні окремі відділи Державної козацької служби України.

3. Основними завданнями Державної козацької служби України є:
1) розробка та прийняття державних програм, спрямованих на відродження та розвиток козацтва в Україні;
2) залучення козацьких організацій та їх об’єднань до охорони громадського порядку і державного кордону, козацької служби
3) вжиття заходів щодо відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій козаків України;
4) вжиття заходів щодо охорони пам’яток історії та культури козацтва та сприяння науково-пошуковій роботі у цій сфері;

Стаття 17. Співпраця центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з козацькими організаціями та їх об’єднаннями

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування залучають (чи співпрацюють на постійній основі) в установленому порядку козацькі організації та їх об’єднання до участі в реалізації заходів щодо:
1) науково-пошукової та громадсько-краєзнавчої роботи з виявлення нових об’єктів з історії козаків України, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів Гетьманів України, кошових, полковників та інших діячів;
2) створення реєстру об’єктів історико-архітектурної спадщини та здійснення обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з історією козаків України;
3) реставрації, відбудови, впорядкування пам’яток історії та культури козацтва України, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх козацьких січей та паланок, щодо збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об’єкти, пов’язані з історією козаків України;
4) розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведення фестивалів козацької і національної української творчості, змагань із козацьких бойових мистецтв;
5) надання музеям і заповідникам науково-методичної допомоги у пропаганді історії, культури і традицій козацтва України;
6) створення документальних та художніх фільмів, присвячених історії козацької доби та сучасності козацтва в Україні;
7) розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов’язаних з оглядом місць та об’єктів, які відображають історію та традиції козаків України;
Проект Закону України «Про козацтво України» військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, проведення з особовим складом військових частин інформаційно-пропагандистської роботи, присвяченої важливим історичним подіям в Україні;
9) проведення фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведення патріотичного фізкультурно-оздоровчого комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, у тому числі із залученням молодіжних та дитячих громадських організацій, які діють відповідно до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” з метою задоволення інтересів щодо розвитку молодіжного та дитячого козацького руху в Україні. Надати право безкоштовне проведення заходів з психологічної та фізичної підготовки на спортивних базах та спортивних клубах Міністерства оборони України, підприємств та відомств.
10) відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, пов’язаних з історією козацтва;
11) підготовки та внесення пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, або організаціям чи закладам, утвореним відповідно до закону, імен видатних козацьких гетьманів, козацьких полководців та отаманів;
12) підготовки та випуску сувенірної чи будь-якої іншої продукції пов’язаної з козацтвом в Україні;
13) розроблення навчальних програм із професійної підготовки спеціалістів, створення спеціалізованих навчальних та науково-дослідних закладів козацтва в Україні;
14) виявлення місць поховань козацьких гетьманів та полководців в інших державах і можливого перепоховання їх в Україні, а також виявлення пов’язаних з історією козаків України предметів та документів, організації роботи з повернення їх в Україну.

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Стаття 18. Участь козацьких організацій та їх об’єднань в охороні громадського порядку , державного кордону та бойових діях.

1.Козацькі організації та їх об’єднання на умовах, передбачених Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, можуть створювати та брати участь у діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей, майна під час стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

2. Всі козацькі організації, які входять до реєстру козацьких організацій мають право на придбання та володіння вогнепальною та інших видів зброї.

3. На час перебування у підрозділах охорони правопорядку, національної гвардії, охороні державного кордону, інших підрозділів державного захисту козаки мають право на пільги по державному забезпеченню, а на період участі в бойових діях по захисту держави мають право на отримання статусу учасника бойових дій.
У випадках поранення або загибелі козака держава забезпечує медичне обслуговування та лікування його родини.

4. На період бойових дій рішенням Уряду України козацькі організації мають право на формування військових козацьких підрозділів під керуванням своїх військових похідних козацьких отаманів, які підпорядковані загальному керівництву Збройних сил України.

5. У мирний час дозволити утворення та формування козацьких підрозділів у складі Збройних сил України під опікою обласних , міських державних адміністрацій.

Стаття 19. Козацька служба

1. Козацька служба – це діяльність козацьких організацій та їх об’єднань на підставі угод про співпрацю, укладених козацькими організаціями та їх об’єднаннями з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування .

2. Перебування на козацькій службі в Україні козацьких організацій та їх об’єднань, здійснюється на підставі Положення про козацьку службу України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Законом гарантується захист життя, здоров’я, честі, гідності, а також майна членів козацьких організацій та їх об’єднань, які здійснюють козацьку службу, від злочинних посягань та інших протиправних дій.

4. Проводити щоквартальні 3-х денні збори військової підготовки під керівництвом своїх отаманів та участю представників Міністерства оборони України. Встановити обов’язкове проходження курсів перепідготовки фахівців та командного складу для отаманів та керівників штабів усіх рангів та збереження місць праці та заробітної плати на час проведення зборів за рахунок підприємств, організацій а на час військових дій – за рахунок держави.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно — правовові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

З сайту МСК

Залиште свій коментар:

на Блозі
в Вконтакті
в Фейсбук