Проект остаточної редакції Статуту МСК «Запорізька Січ»

  Автор:
  244

Завантажити можна за посиланням >>> «Статут МСК кінцева редакція».
Текст Статуту наводиться далі.

ПРИЙНЯТИЙ
Рішенням Позачергової Великої Ради Міжнародного Союзу Козаків «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
Протокол №______ від 07 червня 2014 р.

С Т А Т У Т
Міжнародного Союзу Козаків «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
(нова редакція)
м. Запоріжжя
2014 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародний союз козаків «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», скорочена назва МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» (надалі у тексті – МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», «Союз Козаків» або Союз) – є неприбутковою міжнародною спілкою громадських організацій, що об’єднує на основі спільності інтересів громадські організації, які зареєстровано відповідно до вимог Закону України від 22.03.2012р. № 4572-VI «Про громадські об’єднання», для досягнення мети та виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. «Союз Козаків»здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства України, у тому числі Закону України від 22.03.2012р. № 4572-VI «Про громадські об’єднання», законодавства тих країн, на території яких розповсюджується діяльність «Союзу Козаків» на підставі цього Статуту та Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту.

1.3. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» діє на основі принципів добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, гласності та законності, колегіальності ухвалення рішень, обов’язковості їх виконання членами «Союзу Козаків» та відповідальності за їх невиконання, яку встановлено у відповідності до положень цього Статуту.

1.4. Діяльність «Союзу Козаків» поширюється на територію всієї України та інших держав, де вже створені або будуть створені у майбутньому філії, відділення та представництва «Союзу Козаків».

1.5. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» має право створювати на території України та на території іноземних держав своїх філій, відділень та представництв, які діють у відповідності до чинного законодавства України та законодавства тих держав, де вони створені, до положень міжнародного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у разі, якщо ними поширено юрисдикцію України стосовно правовідносин, які виникають у зв’язку із діяльністю філій, відділень та представництв, про які вказано у цьому пункті. Діяльність зазначених філій, відділень та представництв «Союзу Козаків» здійснюється відповідно до положень цього Статуту та інших Положень, затверджених відповідно до цього Статуту.

1.6. Цей Статут підлягає аутентичному перекладу на мову, яка є державною в країні/країнах, де «Союзом Козаків» створено свої філії, відділення та представництва, про які зазначено у попередньому пункті цього Статуту.

1.7. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» є юридичною особою, яку, відповідно до чинного законодавства України, створено шляхом об’єднання громадян і зареєстровано у встановленому законом порядку, наділено цивільною правоздатністю і дієздатністю, та яка може бути позивачем та відповідачем у суді.

1.8. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» має рахунки в установах банків, в тому числі валютні рахунки, а також печатки, штампи, бланки, посвідчення, зразки яких затверджуються Радою Отаманів Союзу.

1.9. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» має відокремлене майно, яке набувається ним у відповідності до чинного законодавства України та законодавства інших держав, де вже створені або будуть створені у майбутньому філії, відділення та представництва «Союзу Козаків», та самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним майном.

1.10. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» не відповідає належним йому майном за зобов’язаннями інших юридичних осіб, які є членами Союзу, а також своїх філій, відділень, представництв, у тому числі й тих, які створено на території інших держав, у відповідності до п.1.5 цього Статуту, а юридичні особи – члени МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», філії, відділення та представництва, у тому числі й ті, які створено на території інших держав, у відповідності до п.1.5 цього Статуту, не відповідають за зобов’язаннями «Союзу Козаків».

1.11. Усі члени «Союзу Козаків», які є юридичними особами, мають свої статутні документи та керуються у своїй діяльності цим Статутом.

1.12. МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», відповідно до козацьких традицій та звичаєвого права, має козацькі клейноди (символи) – прапори, емблеми, ознаку влади Старшини, форму одягу, положення про які затверджуються рішенням Ради Отаманів Союзу та реєструються у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

1.13. Юридична адреса Міжнародного союзу козаків «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»: 69095, Україна, м.Запоріжжя, вул. Комунарівська, буд. 64.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними цілями діяльності МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» є:
– сприяння відродженню й розвитку традицій та історичних звичаїв козацтва на території України та поза її межами як наймасовішої патріотично свідомої й традиційно організованої громадської сили, здатної консолідувати суспільство та сприяти створенню умов для вільного й заможного життя кожного козака, кожного громадянина своєї країни та інших держав, на території яких «Союз Козаків» здійснює свою діяльність у відповідності до цього Статуту;
– задоволення та захист інших прав та законних інтересів членів МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ».

2.2. Основними завданнями діяльності МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» є:
– задоволення та захист соціально-економічних, національно-культурних, спортивних, творчих та інших спільних прав та законних інтересів членів МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»;
– участь у громадсько-політичній діяльності держави;
– сприяння утвердженню Української державності, зростанню її могутності та авторитету, підтримці громадського порядку, ліквідації надзвичайних ситуацій тощо;
– сприяння відродженню й розвитку козацьких життєвих принципів у суспільстві, форм громадського устрою та господарювання, історичних, культурних та економічних традицій;
– сприяння відродженню й розвитку духовних здобутків народу України, козацьких звичаїв;
– сприяння ствердженню та розвитку в суспільстві багатовікових християнських, й, зокрема, православних традицій, із урахуванням вимог чинного законодавства України, яким гарантується право кожної особи на свободу думки, совісті та релігії та свободу вираження своїх поглядів;
– розповсюдження в суспільстві, в тому числі із використанням засобів масової інформації, створених «Союзом Козаків» у відповідності до вимог чинного законодавства України, зазначених козацьких життєвих принципів та звичаїв, православних традицій, форм громадського устрою та господарювання козацтва, історичних, культурних та економічних традицій;
– участь в охороні громадського порядку у взаємодії з правоохоронними органами, у тому числі й шляхом створення громадських формувань з охорони громадського порядку, відповідно до чинного законодавства України, зокрема, згідно із вимогами Закону України від 22.06.2000 р. №1835-III «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»;
– сприяння вихованню підростаючого покоління в дусі козацького лицарства – відданості своїй Батьківщині;
– участь у відповідних державних та регіональних програмах із метою реалізації статутних завдань, визначених в цьому розділі Статуту;
– розробка програм із зазначених питань та їх реалізація за рахунок власного майна та інших ресурсів, залучених Союзом у відповідності до чинного законодавства України;
– участь у заходах природоохоронного характеру, як на державному, так і на регіональному рівні, та використання ефективних форм захисту навколишнього природного середовища;
– надання юридичних та консультативних послуг з питань застосування чинного законодавства членам «Союзу Козаків» та населенню;
– представництво і захист прав та законних інтересів МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» та її членів;
– виконання інших завдань, не заборонених чинним законодавством.

2.3. Для виконання своїх статутних завдань МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» у встановленому чинним законодавством порядку:
– виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, у відповідності до вимог чинного законодавства України та/або інших держав, на території яких «Союз Козаків» здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту;
– здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, козацьких фермерських господарств, засобів масової інформації із статусом юридичної особи, засновує підприємства у встановленому законодавством України порядку;
– організує взаємодію своїх членів – громадських організацій Союзу для ефективного досягнення статутної мети;
– сприяє патріотичному вихованню юнацтва та молоді;
– взаємодіє з органами державної влади і управління з питань, зазначених в пп. 2.1, 2.2 цього Статуту, які відносяться до мети та завдань діяльності МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»;
– сприяє органам державної влади і управління в реалізації програм національного відродження України, наукових, творчих, виховних, спортивних програм та програм з розвитку молоді;
– приймає участь у розробці та реалізації проектів, направлених на зміцнення Української державності;
– розробляє, реалізує та координує з іншими установами, організаціями, підприємствами власні програми щодо національного відродження, сприяє їх реалізації за підтримки органів державної влади та місцевого самоврядування;
– сприяє та бере участь у дослідженні історії України, відновленні історичної правди, популяризації героїчного минулого;
– приймає участь у проведенні наукових досліджень, конференцій, семінарів, археологічних експедицій;
– приймає участь у створенні та діяльності козацьких навчальних, технічних, фізкультурно-оздоровчих закладів;
– проводить для своїх членів таборові збори та походи, спортивні змагання з традиційних козацьких умінь та вправ;
– приймає участь у виховній, фізкультурній, оздоровчій та туристичній діяльності;
– пропагує здоровий спосіб життя та профілактику захворювань;
– приймає участь у політичній та громадській діяльності, проведенні мирних масових заходів (Козацьких Рад, зборів, мітингів, демонстрацій, та ін.);
– бере участь у збереженні історичних пам’яток та навколишнього природного середовища;
– здійснює всебічні зв’язки (економічні, гуманітарні та ін.), приймає участь у проведенні спільних акцій з козацькими організаціями України та інших держав, проведення яких відповідає цілям та завданням діяльності Союзу, визначених цим Статутом та відповідають вимогам чинного законодавства України;
– сприяє відродженню українських народних промислів, побуту та культури, в тому числі й шляхом здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, створюючи з цією метою госпрозрахункові установи, організації та підприємства, козацькі фермерські господарства,
– відновлює козацькі традиції, обряди, атрибутику;
– отримує від органів державної влади та місцевого самоврядування сприяння та підтримку, необхідну для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань;
– вносить пропозиції до органів влади та управління з питань, які відносяться до мети та завдань «Союзу Козаків», відповідно до положень цього Статуту;
– укладає угоди про співробітництво з підприємствами, установами, організаціями всіх організаційно-правових форм, а також із фізичними особами;
– на добровільних засадах співпрацює з іншими козацькими організаціями;
– у разі необхідності відряджає за кордон своїх членів та приймає у себе членів громадських організацій з-за кордону;
– у відповідності до чинного законодавства України, із урахуванням положень цього Статуту може вступати у прямі міжнародні контакти і зв’язки, про що укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України, чинному законодавству України та положенням цього Статуту й інших Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту;
– володіє, користується та розпоряджається від свого імені власним відокремленим майном відповідно до його призначення та виду статутної діяльності, укладає договори та угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від організаційно-правових форм, а також із фізичними особами-підприємцями, відчужує на свою користь та орендує майно, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції;
– представляє та захищає свої права й законні інтереси, а також права й законні інтереси членів МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», власних філій, відділень та представництв;
– виконує інші дії, які не є забороненими чинним законодавством.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ В ЧЛЕНИ СОЮЗУ, ВИБУТТЯ З НЬОГО

3.1. Членство в МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» є добровільним, колективним. Членами Союзу можуть бути громадські організації, зареєстровані у відповідності до вимог Закону України від 22.03.2012р. № 4572-VI «Про громадські об’єднання», які визнають і підтримують цілі та завдання Союзу та приймають на себе зобов’язання про дотримання вимог Статуту Союзу та інших Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту.

3.2. Прийняття в члени Союзу здійснюється Великою Радою Союзу, або Радою Отаманів Союзу із обов’язковим наступним затвердженням її рішення Великою Радою Союзу. Організації, які бажають вступити до «Союзу Козаків», мають подати відповідну заяву, представити рішення керівного органу власної організації про вступ до Союзу, копію Статуту своєї організації та копію свідоцтва про її державну реєстрацію.

3.3. Члени Союзу зберігають повну організаційну самостійність, права та обов’язки юридичної особи, які встановлено чинним законодавством України та/або інших держав, та керуються в своїй діяльності власними Статутами. У взаємовідносинах із МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» організації, які є членами Союзу, мають керуватись положеннями цього Статуту.

3.4. Взаємовідносини Союзу з його членами регулюються цим Статутом. Обов’язковими для членів Союзу є рішення Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу, інших виконавчих та контролюючих органів Союзу, розпорядження та накази посадових осіб керівного складу Союзу, видані у відповідності до цього Статуту та інших Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту, та яких наділено відповідними владними і управлінськими повноваженнями стосовно діяльності членів Союзу.

3.5. Член Союзу має право вільного виходу з його складу. Питання про вихід розглядається Великою Радою Союзу з обов’язковою участю повноважних представників члену Союзу, що бажає вийти з її складу. Велика Рада Союзу має право розглянути питання про вихід члена без участі його представників лише у разі, якщо від нього отримана заява про розгляд цього питання Великою Радою Союзу без участі представників, яку оформлено належним чином керівним органом організації – члена Союзу.

3.6. Членство в Союзі припиняється:
– при добровільному виході із Союзу (із додержанням вимог, визначених попереднім пунктом цього Статуту;
– за рішенням Ради Отаманів Союзу у випадках порушення членом Союзу вимог цього Статуту, невиконання членом Союзу обов’язкових для виконання рішень Великої Ради Союзу, Ради Отаманів Союзу, інших виконавчих та контролюючих органів Союзу, розпоряджень та наказів посадових осіб керівного складу Союзу, виданих у відповідності до цього Статуту та інших Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту, та яких наділено відповідними владними і управлінськими повноваженнями стосовно діяльності членів Союзу;
– вчинення членом Союзу дій, що грубо суперечать козацьким принципам, звичаєвому праву, чинному законодавству України за відповідним поданням суду козацької (офіцерської) честі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СОЮЗУ

4.1. Члени Союзу мають право:
– брати участь через своїх представників у всіх заходах Союзу, висувати своїх кандидатів і обирати контролюючі та керівні органи Союзу, через своїх представників в цих органах брати участь в управлінні справами Союзу, обговорювати та приймати рішення з усіх питань його діяльності;
– вимагати в порядку, визначеному цим Статутом та положеннями, які прийнято у відповідності до цього Статуту, скликання позачергових засідань Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу за наявності відповідних підстав;
– оскаржувати на Великій Раді Союзу рішення та дії Ради Отаманів Союзу.

4.2. Члени Союзу зобов’язані:
– спрямовувати свою діяльність на виконання цілей та завдань «Союзу Козаків»;
– дотримуватися вимог цього Статуту, інших Положень, які затверджено у відповідності до цього Статуту;
– виконувати рішення Великої Ради Союзу, Ради Отаманів Союзу, інших виконавчих та контролюючих органів Союзу;
– виконувати розпорядження та накази посадових осіб керівного складу Союзу, виданих у відповідності до цього Статуту та інших Положень, затверджених відповідно до цього Статуту, та яких наділено відповідними владними і управлінськими повноваженнями стосовно діяльності членів «Союзу Козаків».

5. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СОЮЗУ

5.1. Керівними органами «Союзу Козаків» є Велика Рада Союзу та Рада Отаманів Союзу.

5.2. Вищим керівним органом «Союзу Козаків» є Велика Рада Союзу, яка складається з делегатів від організацій – членів Союзу та з посадових осіб керівного складу МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», вичерпний перелік яких наведено в цьому Статуті.

5.3. Велика Рада Союзу скликається один раз на рік на Хрещення Христове (Богоявлення) – 19 січня кожного року. У роки, коли Хрещення Христово є робочим днем, Велика Рада Союзу скликається в суботу та/або в неділю, яка є наступною після свята Хрещення Христового.

5.4. Порядок денний на Великій Раді Союзу та квота повноважних представників від кожного члена «Союзу Козаків» визначається Радою Отаманів Союзу, яка передує Великій Раді Союзу, або скликається на вимогу не менше як 1/3 членів Союзу. Правом скликання Великої Ради Союзу також наділено Раду Старійшин за наявності підстав, які визначаються Положенням Про Раду Старійшин МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ».

5.5. Рішення Великої Ради Союзу є легітимним, якщо його прийнято більшістю голосів за наявності при голосуванні не менше як 2/3 обраних делегатів, яких наділено правом голосу відповідно до цього Статуту та інших Положень, затверджених у встановленому цим Статутом порядку.

5.6. Велика Рада Союзу:
– визначає основні програмні завдання та напрямки діяльності Союзу на поточний рік;
– затверджує Статут та вносить до нього зміни та доповнення;
– обирає (відкликає) Генерального Отамана Союзу, Першого заступника Генерального Отамана Союзу, Голову Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу, Начальника штабу (писаря) Союзу, Суддю Союзу;
– обирає Раду Отаманів Союзу, членів Контрольно-ревізійної комісії, Кавалерської комісії, Реабілітаційної комісії;
– затверджує річний бюджет наступного звітного періоду МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» та кошторис Союзу, а також звіт про виконання річного бюджету попереднього звітного періоду;
– обирає керівний склад органів управління філій, відділень та представництв МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», у тому числі й тих, які створено на території інших держав, у відповідності до п.1.5 цього Статуту,
– затверджує річний бюджет наступного звітного періоду та кошторис вказаних у попередньому пункті філій, відділень і представництв та звіт про виконання річного бюджету попереднього звітного періоду;
– затверджує річний бюджет наступного звітного періоду госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, козацьких фермерських господарств, засобів масової інформації та інших підприємств, створених МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ» відповідно до вимог цього Статуту та інших Положень, затверджених відповідно до цього Статуту, їх кошторис, а також звіт про виконання річного бюджету попереднього звітного періоду;
– обирає керівний склад органів управління громадських формувань з охорони громадського порядку, створених МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», затверджує річний бюджет та кошторис таких громадських формувань, а також звіт про виконання ними річного бюджету попереднього звітного періоду;
– затверджує рішення Ради Отаманів про членство організацій в Союзі;
затверджує Положення:
– Про Велику Раду Союзу;
– Про Раду Отаманів Союзу;
– Про Раду Старійшин Союзу;
– Про наказну та виборну старшину Союзу;
– Про філії, відділення та представництва, у тому числі й ті, які створено МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» на території інших держав, у відповідності до положень пункту 1.5 цього Статуту;
– Про госпрозрахункові установи, організації та підприємства, про козацькі фермерські господарства, про засоби масової інформації та інші підприємства, які створено МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» відповідно до положень цього Статуту;
– Про громадські формування з охорони громадського порядку, які створено МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»;
– Про Генеральну канцелярію Союзу;
– Про порядок формування та діяльності суду козацької (офіцерської) честі Союзу;
– Про козацький реєстр Союзу та про облік карток козацьких офіцерів Союзу;
– Про Контрольно-ревізійну комісію Союзу;
– Про Кавалерську комісію Союзу;
– Про Реабілітаційну комісію Союзу;
– Про Юридичну службу Союзу;
– Про Фінансову службу Союзу;
– Про вступні та членські внески;
– Про козацькі чини та нагороди,
– Про заохочення та стягнення, які покладаються на козаків Союзу;
– Про застосування МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» норм звичаєвого права;
– стосовно інших документів, якими визначаються структура, функціональні права, обов’язки та відповідальність виконавчих та контролюючих органів Союзу, його посадових осіб керівного складу;
– вносить зміни та доповнення до Положень, зазначених вище;
– реалізує право власності Союзу стосовно належного йому майна та немайнових прав у порядку, який передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та іншими Положеннями, затвердженими у відповідності до цього Статуту;
– приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію Союзу.

5.7. Вищим керівним органом на період між Великими Радами Союзу є Рада Отаманів Союзу. До складу Ради Отаманів Союзу за своєю посадою входять:
– Генеральний Отаман Союзу;
– перший заступник Генерального Отамана Союзу;
– Голова Великої Ради та Ради Отаманів Союзу;
– Начальник штабу (писар) Союзу;
-Суддя Союзу;
– інші особи — представники членів Союзу, яких обрано до Ради Отаманів на Великій Раді МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», із урахуванням квоти представництва відповідного члену «Союзу Козаків».

5.8. Рада Отаманів Союзу, яка скликається не рідше одного разу на три місяці:
– контролює діяльність членів МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», філій, відділень та представництв Союзу, у тому числі й тих, які створено на території інших держав, відповідно до пункту 1.5 цього Статуту, громадських формувань з охорони громадського порядку, інших установ, організацій та підприємств, створених Союзом відповідно до положень цього Статуту з питань виконання:
– рішень Великої Ради Союзу;
– рішень Ради Отаманів Союзу;
– рішень інших виконавчих та контролюючих органів Союзу, виданих відповідно до цього Статуту та/або інших Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту;
– розпоряджень та наказів посадових осіб керівного складу Союзу, виданих у відповідності до цього Статуту та інших Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту, та яких наділено відповідними владними та управлінськими повноваженнями стосовно діяльності вказаних філій, відділень та представництв Союзу, громадських формувань з охорони громадського порядку, інших установ, організацій та підприємств, створених МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ», у відповідності до цього Статуту та інших Положень, затверджених відповідно до цього Статуту;
– затверджує зразки печаток, штампів, бланків, посвідчень МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»;
– розробляє й затверджує порядок денний Великої Ради Союзу;
– визначає порядок та строки проведення позачергових Великих Рад Союзу за наявності відповідних підстав;
– приймає рішення щодо членства в Союзі організацій, які підлягають затвердженню Великою Радою Союзу;
– узгоджує проекти змін та доповнень до програмних та статутних документів;
– розробляє проекти відповідних Положень;
– розробляє плани поточної діяльності Союзу;
– розробляє перспективні проекти та плани діяльності Союзу;
– розробляє локальні нормативні документи, у відповідності до яких здійснюється поточна діяльність Союзу, та якими визначається обсяг прав, обов’язків та відповідальність її членів, виконавчих та контролюючих органів, та затверджує їх у межах своїх повноважень, окрім тих, які підлягають затвердженню Великою Радою Союзу;
– розробляє зміни і доповнення до вказаних у попередньому пункті документів, а також затверджує такі зміни та доповнення у межах своїх повноважень, окрім тих, які підлягають затвердженню Великою Радою Союзу;
– приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій та підприємств зі статусом юридичної особи;
– заслуховує щорічні звіти про діяльність Генеральної канцелярії Союзу та інформацію Голови Контрольно-ревізійної комісії Союзу;
– затверджує штатний розпис найманих працівників та розміри оплати праці, який розробляється Генеральноюканцелярією Союзу та подається для затвердження Раді Отаманів Союзу;
– в межах своєї компетенції вирішує інші питання діяльності Союзу, відповідно до цього Статуту та Положення Про Раду Отаманів Союзу.

5.9. Рішення Ради Отаманів Союзу є легітимним, якщо його прийнято більшістю голосів від числа присутніх, кількість яких не має бути меншим за 2/3 від загального кількісного складу. У разі, якщо голоси розподіляються порівну, голос Генерального Отамана Союзу є вирішальним.

5.10. У разі, якщо Радою Отаманів розглядається питання про внесення на розгляд Великої Ради Союзу питання про переобрання (відкликання) Генерального Отамана Союзу, голос Генерального Отамана Союзу не є вирішальним.

5.11. Генеральний отаман Союзу є вищою посадовою особою Союзу, яка:
– обирається Великою Радою Союзу терміном на три роки відкритим голосуванням з щорічним підтвердженням його повноважень Великою Радою Союзу;
– без довіреності представляє Союз в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в судах загальної та спеціальної юрисдикції, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, в сторонніх громадських організаціях, а також у стосунках з фізичними особами, як на території України, так і за її межами;
– діє від імені Союзу без доручення та без довіреності з питань, визначених рішеннями Великої Ради Союзу, Ради Отаманів Союзу, інших виконавчих та контролюючих органів Союзу, з питань, які відповідають цілям та завданням діяльності Союзу, встановлених цим Статутом та іншими Положеннями, затвердженими у відповідності до цього Статуту;
– бере участь у формуванні порядку денного й затверджує своїм підписом плани проведення Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу;
– головує на засіданнях Ради Отаманів Союзу;
– в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма членами Союзу, його посадовими особами, філіями, відділеннями й представництвами, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, іншими установами, організаціями та підприємствами, створеними у відповідності до цього Статуту та Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту;
– затверджує своїм підписом рішення Ради Отаманів Союзу;
– затверджує своїм підписом фінансово-господарські документи Союзу, угоди, договори, листи, звернення тощо;
– керує роботою Генеральної канцелярії Союзу та несе за неї відповідальність, про що звітує Великій Раді Отаманів Союзу та Раді Отаманів Союзу;
– здійснює контроль роботи Юридичної та Фінансової служби, звітує Великій Раді Союзу про їх діяльність;
– звітує Великій Раді Союзу про поточну діяльність Союзу за звітний період та про виконання Союзом його цілей та завдань, визначених цим Статутом;
– надає інформацію Раді Отаманів Союзу на її вимогу, яку пред’явлено у межах її компетенції, з питань щодо поточної діяльності Союзу й, зокрема, Генеральної канцелярії Союзу, Юридичної та Фінансової служби Союзу.

5.12. Повноваження Генерального отамана Союзу призупиняються за поданням суду козацької (офіцерської) честі, за рішенням не менше як 2/3 голосів Ради Отаманів Союзу у разі порушення ним вимог Статуту, інших Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту, за вчинення кримінального правопорушення та/або інших протиправних дій, які становлять собою порушення вимог звичаєвого права, та є такими, що дискредитують його перед козаками, які входять до Союзу.

5.13. Остаточне рішення про поновлення повноважень Генерального Отамана Союзу або про відкликання його з посади приймається Великою Радою Союзу, яку має бути скликано упродовж одного календарного місяця з моменту прийняття Радою Отаманів Союзу відповідного рішення, зазначеного в пункті 5.12 цього Статуту.

5.14. Впродовж п’яти робочих днів після прийняття Радою Отаманів рішення про призупинення повноважень Генерального Отамана Союзу, в порядку, який визначено пунктом 5.12 цього Статуту, він зобов’язаний передати Голові Великої Ради Союзу прапор Союзу, печатки, штампи, документи, ключі від штабу та інше майно для забезпечення безперебійної та стабільної роботи Союзу.

5.15. В разі недотримання вимог, передбачених п. 5.11. цього Статуту, упродовж терміну, який перевищує чотири календарних місяці поспіль, Генеральний Отаман Союзу вважається таким, що самоусунувся від виконання обов’язків та підлягає негайному відкликанню з посади в порядку, який встановлено пунктами 5.12, 5.13 цього Статуту.

5.16. Повноваження Генерального Отамана Союзу припиняються:
– у разі закінчення терміну, на який його обрано;
– у зв’язку із самоусуненням від виконання обов’язків, встановлених пунктом 5.11 цього Статуту, упродовж терміну, який перевищує чотири календарних місяці поспіль, в порядку, визначеному пунктами 5.12, 5.13 цього Статуту;
– на підставі його заяви, у разі неможливості виконання ним обов’язків впродовж строку, що перевищує чотири місяці поспіль, у зв’язку з тимчасовою або постійною втратою працездатності;
– у разі добровільного складання з себе повноважень;
– у разі смерті;
– у разі відкликання його з посади Великою Радою Союзу в порядку, встановленому пунктами 5.12, 5.13 цього Статуту.

5.17. Перший заступник Генерального Отамана Союзу:
– обирається Великою Радою Союзу терміном на три роки відкритим голосуванням з щорічним підтвердженням повноважень Великою Радою Союзу;
– у разі відсутності ГенеральногоОтамана Союзу виконує його обов’язки та обов’язки Першого заступника ГенеральногоОтамана Союзу до повернення Генерального Отамана Союзу до виконання ним своїх посадових обов’язків або до переобрання Генерального Отамана Союзу Великою Радою Союзу;
– у разі одночасного виконання ним обов’язків ГенеральногоОтамана Союзу та Першого заступника ГенеральногоОтамана Союзу має право делегувати частину цих прав та обов’язків іншій посадовій особі Союзу та/або виконавчому та контролюючому органу Союзу;
– приймає участь у формуванні порядку денного з питань, які підлягають розгляду Радою Отаманів Союзу та Великою Радою Союзу;
– координує поточну діяльність членів Союзу;
– виконує окремі доручення ГенеральногоОтамана Союзу з питань, які відносяться до статутних цілей та завдань Союзу;
– координує наукові, культурні, виховні, спортивно-оздоровчі заходи Союзу;
– звітує Великій Раді Союзу з питань, які віднесено до його компетенції та сфери відповідальності;
– на вимогу Ради Отаманів Союзу, які пред’явлено в межах повноважень останньої, надає необхідну інформацію про свою поточну діяльність.

5.18. Голова Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу:
– обирається Великою Радою Союзу відкритим голосуванням терміном на три роки з щорічним підтвердженням його повноважень;
– очолює Велику Раду Союзу та приймає участь у засіданнях Ради Отаманів Союзу;
– готує плани проведення Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу та приймає участь у формуванні порядку денного;
– затверджує своїм підписом рішення Великої Ради Отаманів Союзу;
– звітує Великій Раді Союзу з питань, які віднесено до його компетенції та сфери відповідальності;
– на вимогу Ради Отаманів Союзу, які пред’явлено в межах повноважень останньої, надає необхідну інформацію про свою поточну діяльність;
– у разі відсутності Генерального Отамана Союзу та/або Першого заступника Генерального Отамана Союзу виконує обов’язки посадових осіб (особи), яка є відсутньою, до повернення вказаних посадових осіб (особи) до виконання ними своїх посадових обов’язків або до їх переобрання Великою Радою Союзу;
– у разі одночасного виконання ним обов’язків Генерального Отамана Союзу, Першого заступника Генерального Отамана Союзу та Голови Великої Ради Союзу та Ради Отаманів Союзу має право делегувати частину вказаних обов’язків іншій посадовій особі Союзу та/або виконавчому та контролюючому органу Союзу.

5.19. Начальник штабу Союзу (писар):
– обирається Великою Радою Союзу відкритим голосуванням терміном на три роки з щорічним підтвердженням його повноважень;
– керує поточною діяльністю Генеральної канцелярії Союзу;
– у своїй діяльності є відповідальним перед Генеральним Отаманом Союзу;
– планує діяльність Союзу на рік та щоквартально;
– організує ведення козацького реєстру Союзу та обліку карток козацьких офіцерів Союзу;
– приймає участь у формуванні порядку денного з питань, які підлягають розгляду Радою Отаманів Союзу та Великою Радою Союзу;
– забезпечує виконання рішень Великої Ради та Ради Отаманів Союзу;
– звітує Великій Раді Союзу про діяльність Генеральної канцелярії Союзу, яку очолює, за попередній звітний період;
– на вимогу Ради Отаманів Союзу, які пред’явлено в межах повноважень останньої, надає необхідну інформацію про власну поточну діяльність та про діяльність Генеральної канцелярії Союзу;
– в межах своєї компетенції видає розпорядження та накази.

5.20. Суддя Союзу:
– обирається Великою Радою Союзу відкритим голосуванням терміном на три роки з щорічним підтвердженням його повноважень;
– організує роботу суду козацької (офіцерської) честі Союзу, який очолює, відповідно до Положення Про суд козацької (офіцерської) честі Союзу;
– організує розгляд судом козацької (офіцерської) честі конфліктних ситуацій в Союзі, випадків скоєння козаками Союзу вчинків, які дискредитують честь козака, порушують звичаєве право;
– представляє на підставі довіреності інтереси Союзу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в судах загальної та спеціальної юрисдикції, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, в сторонніх громадських організаціях, а також у стосунках з фізичними особами, як на території України, так і за її межами;
– приймає участь у формуванні порядку денного з питань, які підлягають розгляду Радою Отаманів Союзу та Великою Радою Союзу;
– звітує Великій Раді Союзу про свою діяльність та про діяльність суду козацької (офіцерської) честі Союзу за попередній звітний період;
– на вимогу Ради Отаманів Союзу, які пред’явлено в межах повноважень останньої, надає необхідну інформацію про власну поточну діяльність та про діяльність суду козацької (офіцерської) честі;
– в межах своєї компетенції видає розпорядження та накази.

5.21. Суддя Союзу може мати заступника, кандидатура якого затверджується Радою Отаманів Союзу за поданням Судді. На час відсутності Судді Союзу, його заступник виконує його обов’язки.

5.22. Контрольно-ревізійна комісія Союзу:
– обирається Великою Радою Союзу терміном на три роки відкритим голосуванням у складі трьох осіб з щорічним підтвердженням повноважень;
– перевіряє фінансово-господарську діяльність Союзу, філій, відділень та представництв, громадських формувань з охорони громадського порядку, інших установ, організацій та підприємств, створеними МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» у відповідності до цього Статуту та Положень, затверджених у відповідності до цього Статуту, у тому числі госпрозрахункових установ, організацій і підприємств;
– звітує про свою діяльність Великій Раді Союзу;
– в разі виявлення порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Союзу, має право ініціювати перед Радою Отаманів та/або Радою Старійшин розгляд питання про скликання позачергової Великої Ради Союзу.

5.23. Генеральна канцелярія Союзу є постійно діючою виконавчою структурою, яку формує і очолює Начальник штабу (писар). Склад і порядок діяльності Генеральної канцелярії Союзу визначається Положенням про Генеральну канцелярію Союзу.

5.24. Наказна Старшина Союзу – Наказний та Похідний отамани, заступники Генерального Отамана Союзу і інші посадові особи Союзу призначаються Генеральним Отаманом Союзу за поданням Ради Отаманів Союзу для покращення управління Союзом. Їх звільнення з посад затверджується рішенням Ради Отаманів Союзу.

6. КОШТИ І МАЙНО СОЮЗУ

6.1. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» здійснює фінансово-господарську діяльність для досягнення статутної мети та для виконання статутних завдань в порядку, що визначається чинним законодавством України та цим Статутом, іншими Положеннями, затвердженими у відповідності до цього Статуту.

6.2. «Союз Козаків» набуває право власності на грошові кошти, інше майно, майнові та немайнові права, які:
– передані йому засновниками, членами (учасниками) Союзу або державою;
– набуті Союзом від вступних та членських внесків;
– передані Союзу його засновниками, членами (учасниками) Союзу, сторонніми фізичними та юридичними особами усіх форм власності, підприємствами, установами та організаціями, в якості благодійних внесків;
– набуті Союзом в результаті здійснення підприємницької діяльності юридичними особами, створеними Союзом;
– придбані за рахунок власних коштів;
– тимчасово наданим у користування (без права розпорядження);
– на інших підставах, не заборонених законом.

6.3. Кошти і майно Союзу складаються з:
– вступних та членських внесків членів Союзу;
– майна та коштів, наданих членами Союзу, державою, іншими особами, у встановленому чинним законодавством порядку;
– майна та коштів, набутих в результаті здійснення підприємницької діяльності юридичних осіб, створених МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» у відповідності до цього Статуту;
– благодійних внесків засновників, членів (учасників) Союзу, добровільних пожертвувань, внесків сторонніх фізичних осіб, підприємств, установ та організацій України та інших держав;
– іншого майна, майнових та немайнових прав, набутих у відповідності до чинного законодавства.

6.4. Кошти Союзу використовуються для виконання статутних завдань и цілей Союзу, для виконання програм, для задоволення організаційних та адміністративно-господарських потреб, для утримання облікового персоналу та оплати праці найманих працівників згідно штатного розпису.

6.5. Майно МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» може складатись як з рухомого, так і нерухомого майна, майнових та немайнових прав, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, та з інших цінностей.

6.6. Право розпоряджатись коштами та майном належить Великій Раді Союзу.

6.7. За рішенням Великої Ради Союзу, окремі функції щодо господарського управління майном може бути делеговано Раді Отаманів Союзу та Генеральному Отаману Союзу.

6.8. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» та створені ним юридичні особи ведуть власний бухгалтерський облік, фінансову, статистичну та податкову звітність, підлягають державній реєстрації в органах Міністерства доходів та сплачують до бюджету та до державних позабюджетних фондів обов’язкові платежі відповідно до чинного законодавства України та несуть за це самостійну відповідальність.

6.9. МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» має право на одержання фінансової допомоги за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

6.10. У разі саморозпуску Союзу, його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Великої Ради Союзу на статутні або благодійні цілі іншому громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до чинного законодавства України до Державного бюджету України або до місцевого бюджету.

6.11. У разі реорганізації Союзу, його майно, майнові та немайнові права, активи та пасиви передаються правонаступнику.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням не менше як 2/3 голосів від загального легітимного складу Великої Ради Союзу.

7.2. Про зміни та доповнення до Статуту, а також зміни до відомостей про МСК «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ», Союз повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа, відповідно до Закону України від 22.03.2012р. № 4572-VI «Про громадські об’єднання».

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «СОЮЗУ КОЗАКІВ»

8.1. Припинення діяльності «Союзу Козаків» здійснюється:
– за рішенням Великої Ради Союзу, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання;
– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

8.2. Велика Рада Союзу, після прийняття рішення про саморозпуск, створює ліквідаційну комісію для організації заходів, необхідних для припинення діяльності Союзу як юридичної особи, а також приймає рішення про використання коштів, належного Союзу майна, майнових та немайнових прав, після ліквідації Союзу відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

8.3. Реорганізація Союзу здійснюється за рішенням Великої Ради Союзу про припинення діяльності з одночасним приєднанням до іншого об’єднання такого самого статусу та з прийняттям рішення громадського об’єднання, до якого приєднується Союз, про згоду на таке приєднання.

8.4. Про прийняті рішення щодо реорганізації або щодо припинення своєї діяльності МСК «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ» повідомляє уповноважений державний орган з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку, встановленому чинним законодавством України.

З сайту МСК

Залиште свій коментар:

на Блозі
в Вконтакті
в Фейсбук